വിഞ്ജാപനം

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് പുനെ ഫിലിം & ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടുമായി ചേർന്ന് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 4 കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


Course Details

 

Apply now

1.Screen writing

  • സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം : 40 Seats
  • കാലാവധി : 10 days
  • ആരംഭിക്കാനുദേശിക്കുന്ന തീയതി : 05/12/2022

   

2.Screen Acting

  • സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം : 25 Seats
  • കാലാവധി : 5 days
  • ആരംഭിക്കാനുദേശിക്കുന്ന തീയതി : 19/12/2022

   

3.Film Appreciation

  • സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം : 40 Seats
  • കാലാവധി : 5 days
  • ആരംഭിക്കാനുദേശിക്കുന്ന തീയതി : 26/12/2022