വിഞ്ജാപനം

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് പുനെ ഫിലിം & ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടുമായി ചേർന്ന് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 4 കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


Application Form
Name
Phone Number
Email ID
Date of Birth
Are you a member of st community?
Address
Gender (Male / Female)
Qualification
Name of Course for which applying
Experience if any